Blogg Ledarskap

Ledningens roll i en organisation: vikten av tydlighet och kommunikation

Av

Två st centrala KPI som speglar organisationens hälsa och medarbetarupplevelse är förtroendet för ledningen och företagets attraktionskraft som arbetsgivare, mätt genom eNPS (Employee Net Promoter Score).

Vår data baserad på hundratusentals svar från medarbetarundersökningar visar hur dessa två faktorer samverkar, det är därför viktigt att man som organisation har koll på dessa och följer dem över tid.

Förtroende för ledning och eNPS

Ledningens betydelse

Ledningen spelar en central roll, inte bara i beslutsfattande utan också i att forma företagets kultur, riktning och medarbetarnas upplevelse. Förtroende för ledningen är en indikator på hur väl medarbetarna tror på företagets riktning och dess förmåga att uppnå sina mål. När det förtroendet är högt, tenderar medarbetarna att vara mer engagerade och produktiva.

Tidigare i år har vi utsett Brilliant Awards – Årets arbetsgivare. En utmärkelse som delas ut till de organisationer som lyckas med högt andel engagerade medarbetare. Bland 2024 års finalister sticker följande områden ut:

  • Kommunikation
  • Värderingar
  • Ledarskap

Läs mer och se grafer på skillnaden mellan finalisterna och övriga organisationer här

Tydlighet och kommunikation

En av de viktigaste uppgifterna för ledningen är att vara tydlig i sin kommunikation. Genom att regelbundet och öppet kommunicera företagets mål, vision och strategier, kan ledningen skapa en känsla av trygghet och förtroende bland medarbetarna. Detta minskar osäkerhet och spekulationer, vilket i sin tur bidrar till en mer harmonisk och produktiv arbetsmiljö.

eNPS: En kritisk mätare

eNPS är ett mått på hur benägna medarbetarna är att rekommendera sin arbetsplats till andra. Ett högt eNPS indikerar en stark arbetsplatskultur och högt medarbetarengagemang. Om eNPS sjunker för mycket, kan det vara en varningssignal om att något är fel i organisationen. Det kan signalera problem som låg moral, bristande ledarskap eller dålig kommunikation.

Sambandet mellan förtroende och eNPS

Som grafen visar ovan finns det en tydlig korrelation mellan förtroendet för ledningen och eNPS. När förtroendet för ledningen ökar, tenderar också eNPS att förbättras. Detta visar att medarbetarnas uppfattning om ledningen direkt påverkar hur de ser på företaget som arbetsplats.

Skaffa dig insikter baserade på data, inte magkänsla

För att säkerställa att dessa KPI förblir starka, är det viktigt att kontinuerligt kartlägga medarbetarupplevelsen genom regelbundna medarbetarundersökningar och pulsmätningar. Dessa verktyg ger insikter om hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö och ledarskapet, och hjälper företaget att identifiera områden som behöver förbättras.

Checklista för att stärka förtroendet och eNPS

  • Regelbunden kommunikation: Håll regelbundna möten och uppdateringar för att informera medarbetarna om företagets framsteg och mål.
  • Lyhördhet: Lyssna aktivt på medarbetarnas feedback och agera på deras synpunkter.
  • Transparens: Var öppen med företagets utmaningar och framgångar.
  • Engagemang: Involvera medarbetarna i beslutsprocesser och visa att deras åsikter värderas.
  • Utveckling: Erbjud kontinuerliga möjligheter för professionell utveckling och karriärtillväxt.

Att ha koll på förtroendet för ledningen och eNPS är avgörande för en organisations framgång. Dessa KPI ger en tydlig bild av hur väl företaget fungerar ur medarbetarnas perspektiv och hjälper till att styra organisationen mot en positiv och produktiv arbetsmiljö. Genom att investera i tydlig kommunikation, lyhördhet och kontinuerlig feedback kan företaget säkerställa att både förtroendet och eNPS förblir höga.

Fånga upp dina medarbetares feedback – Boka ett möte och upptäck hur ni kan agera på era medarbetares insikter för att förbättra förtroendet och eNPS.

Boka ett möte med oss här

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev