Ta pulsen på dina medarbetare

Vi revolutionerar medarbetarundersökningar genom att integrera avancerad AI-teknik som levererar skräddarsydda och direkt agerbara insikter för varje team. Vår plattform stärker inte bara individuella team genom datadrivna förbättringsförslag utan ökar också organisationens övergripande engagemang och produktivitet med stöd av en intuitiv och lättanvänd lösning.

Engagemang, ambassadörsskap och framgångsrika organisationer

En bra arbetsmiljö är en grundförutsättning för att medarbetarna ska känna sig engagerade i sitt arbete. Ledarskapet är en av de viktigaste faktorerna för att grundförutsättningarna ska fungera i arbetsmiljön. En bra ledare vägleder medarbetarna och motiverar dem att göra sitt bästa för att företaget ska lyckas.

Brilliant Coacha coachen

Smart plattform

Steg 1.

Mäta

 • Brilliants testade och validerade frågor
 • Skapa egna frågor och mailtexter
 • Branding med logga
 • Obegränsat antal mätningar

 

Steg 2.

Analysera

 • Metod- och AI-drivna insikter
 • Smarta rekommendationer
 • Text- och sentimentanalys
 • Intern och extern benchmark

Steg 3.

Agera

 • Stöd i vad man ska agera på
 • Förslag på hur man ska agera
 • Skapa handlingsplaner
 • Håll koll på pågående initiativ

Rätt frågor vid rätt tillfälle

Ta reda på hur era medarbetare mår genom att skicka ut några få väl valda frågor, eller gör en större medarbetarundersökning för att få en helhetsbild av medarbetarupplevelsen.

Få översikt över medarbetarupplevelsen

Medarbetarundersökning

Brilliants frågor och index täcker bland annat följande områden, och mycket, mycket mer

 • Ambassadörsskap: employee Net Promoter Score (eNPS) mäter organisationens attraktivitet som arbetsgivare
 • Engagemang: Brilliant mäter engagemang baserat på två dimensioner; energi och tydlighet
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö: Följer arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4) om kontinuerligt arbete med arbetsmiljö
 • Teameffektivitet: Mäter teamets förutsättningar för effektivitet och produktivitet
 • Ledarskap: Frågor om transaktionellt och transformativt ledarskap
 • Ledning: Täcker både interna och externa perspektiv med stort fokus på kommunikation som nyckelfaktor

 

Vill du veta mer om Brilliant Employee och hur vi kan hjälpa er att komma igång? Boka en demo med en av våra experter.

Varför jobba med oss på Brilliant?

Erfarenhet och expertis

Kunskap

Vi på Brilliant har över 20 års erfarenhet av att mäta medarbetarupplevelser och utgår från en beprövad modell byggt på Harvard Business Schools Service Profit Chain och vår egen pyramid.

Allt på ett ställe

Smart plattform

Samlad bild av hela medarbetarupplevelsen eller specifika områden. Smarta summeringar och snabba insikter med möjligheter för djupare analyser.

Driv förändring

Rätt insikter

Vi utgår från arbetsmetoden mäta, analysera, agera där vi hjälper er att samla in rätt typ av data som vi sedan omsätter till enkla och agerbara insikter i vårt verktyg.

Följ upp

Agera

Vi vet att det inte räcker att bara mäta, man behöver även agera på resultatet. Därför erbjuder vi en plattform som gör det enkelt på chefer och team att följa upp och hålla koll på sina fokusområden.

Driv förändring

Genom våra erfarna organisationsutvecklare kan ni även få stöd att navigera genom förändringar och utmaningar med enorm precision.

Med Brilliant Future får ni alltså inte bara en banbrytande teknisk plattform utan också tillgång till vårt team av mycket kompetenta rådgivare som arbetar hand i hand med er för att forma en framtid som är både hållbar och lysande. Låt oss hjälpa er att transformera medarbetarupplevelsen, öka tillfredsställelsen och driva affärsresultat.

FAQ

Vanliga frågor och svar

Hur säkerställer vi att undersökningarna verkligen ger effekt?

Vi på Brilliant har över 20 års erfarenhet av att mäta medarbetarupplevelser. Vi utgår från en välbeprövad modell som bygger på Service Profit Chain – en modell som lanserats av Harvard Business School. Modellen sätter medarbetarna i fokus för att optimera att de har de rätta förutsättningarna att leverera en stark kundupplevelse som i sin tur leder till ett ökat affärsvärde. Detta kombineras med vår behovstrappa – Brilliant Pyramid. För att åstadkomma en organisation med högt engagerade medarbetare krävs fungerade team, en tydlig och förtroendeingivande ledning, ett starkt ledarskap samt en kultur och värderingar som medarbetarna står bakom. Det mest grundläggande för att lyckas med detta är den psykosociala tryggheten. När ni väl har den på plats kan man arbeta med förutsättningarna för effektivitet och ett ökat engagemang, vilket i slutändan skapar ett starkt internt ambassadörskap. Frågorna som ställs i våra mätningar tar utgångspunkt i denna trappa för att på ett strukturerat och pedagogiskt sätt säkerställa att ni utvärderar rätt områden.

Vi utgår sedan från arbetsmetoden – mäta, analysera, agera där vi hjälper er att samla in rätt typ av data som vi sedan omsätter till enkla och agerbara insikter i vårt verktyg.

Vi vill ha realtidsdata att rapportera direkt ut till våra chefer

För att säkerställa att medarbetarundersökningen ger en så sann bild som möjligt av medarbetarnas upplevelse av sin arbetssituation är det helt avgörande att vinna deras förtroende. Ett förtroende som bygger på att de ska kunna uttrycka sina åsikter utan att åsikten kan kopplas till dem som individ. Vi på Brilliant har därför hårda anonymitetskrav som säkerställer att ett svar aldrig går att koppla till en individ. Realtidsrapportering riskerar att röja respondenternas anonymitet, och därför rapporterar Brilliant data först när hela undersökningen är stängd.

"Det är så krångligt att hantera och agera på resultaten”

Vi har en validerat metod för att få till förändring. Vi vet att det inte räcker att bara mäta, man behöver även analysera och agera på resultatet. Med vår metod har vi säkerställt att ni får ett verktyg som ger varje arbetsgrupp med minst tre svaranden smarta rekommendationer över vilka områden just den arbetsgruppen man bör arbeta med. I verktyget erbjuds tydliga handlingsplaner som är anpassade för respektive arbetsgrupps förutsättningar vilket vi med fördel ser att man som chef använder som arbetsredskap i sitt vardagliga arbete.

Cheferna varken prioriterar eller ser värdet i att göra medarbetarundersökningar

För att få till en förändring krävs det att man agerar. Vårt verktyg är därför byggt för att göra det enkelt för era chefer att agera på resultatet från medarbetarundersökningen. I Brilliants verktyg ser varje chef resultatet för sin arbetsgrupp och smarta rekommendationer på vilka områden arbetsgruppen bör fokusera på. Det är även enkelt för chefen att utifrån de rekommenderade områdena skapa konkreta handlingsplaner som tas fram tillsammans med arbetsgruppen för att skapa delaktighet och engagemang.

På Brilliant jobbar allt ifrån beteendevetare, humanister och DISA-utbildade medarbetare som finns här för att stötta er om ytterligare support krävs för att komma igång med arbetet att skapa faktiska förändringar.

Benchmarken är sällan anpassad efter vår verksamhet

Vi mäter medarbetares upplevelse av sin arbetssituation i över 75 länder och vi kan bryta ner data på en internationell-, nationell- eller branschnivå för att ni ska kunna jämföra er på just det sätt ni behöver. Ni har även möjlighet att jämföra ert resultat internt.

Det är svårt att få medarbetarna att svara på undersökningen

För att era medarbetare ska svara på medarbetarundersökningen, och dela med sig av sina åsikter, är det avgörande hur ni som organisation sedan jobbar med resultatet. Om medarbetarna inte upplever att deras åsikter blir hörda kommer de också sluta att vilja dela med sig. Det är därför viktigt att sätta upp en tydlig kommunikationsplan – före, under och efter. Kommunikationsplanen, som vi hjälper er att ta fram, säkerställer att medarbetarna blir delaktiga i processen och att de får ett förtroende för att deras åsikter blir hörda.

Vi erbjuder er även att följa svarsfrekvensen live vilket gör att ni enkelt kan gå in och påminna de delar av organisationen som inte svarat. Snittet på våra kunders svarsfrekvens ligger på 82%.

Vi behöver en leverantör med internationell närvaro

Vi är vana att jobba med stora organisationer – både nationella och internationella – och vi mäter medarbetarupplevelser i över 75 länder. Våra undersökningar erbjuds på 24 språk och verktyget finns i dagsläget på 11 språk. Vi är flexibla i vårt arbetssätt och kan både resa och erbjuda digitala utbildningar – allt för att tillgodose de behov ni som organisation har. Vi samarbetar också med en rad olika underleverantörer runt om i världen.

Hur hanterar Brilliant data?

 • INTERNT – Vi använder oss av något som heter, Privacy by design. Det går ut på att endast dem som måste ha en viss typ av information för att utföra sitt jobb, har tillgång till den. Dessutom säkerhetsklassas dokument så att en andel av dokument och mejl inte går att kopiera eller skickas vidare till tredje part, om någon sätter den säkerhetsgraden på dem.
 • KUNDS DATA – Vi hanterar endast nödvändig information enligt avtal så vi blir ett biträde under avtalsperioden. När ett avtal går ut, raderas all data om er som kund från våra servrar.
 • GDPR – Vi jobbar i enlighet med GDPR och står alltid på en laglig grund för dessa EU-regler med en kontinuitetsplan för att alltid hålla våra system och säkerhet uppdaterade. Vi har ett arbetssätt av incidenthantering och skyldighet att koppla in Datainspektionen beroende på intrångets grad. Om detta skulle ske så har ni som kund alltid tillgång till utredningen och material.
 • SYSTEM – Brilliant arbetar med kontinuerliga säkerhetstester där det verifieras mot både OWASP Top 10 och andra kända som okända kritiska brister. Brilliant arbetar bara med erkänt säkra krypteringsmetoder för att ge kunderna säkrast möjliga system. Utöver detta genomförs riskanalyser för att säkra systemet baserat på kunskap från omvärlden och potentiella attacker.
 • BRANSCHER – Vi jobbar mot alla typer av branscher. Där säkerhet är som störst är inom bank- och finansbranschen. Vi har många storbanker och försäkringsbolag som kunder, där vi uppfyller alla säkerhetskrav och jobbar kontinuerligt med att stärka våra system.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev