Brilliant Employee — Medarbetarunder­sökning

Engagemang, ledarskap och en stark ledning är viktigt för att vara en långsiktigt attraktiv och framgångsrik organisation. Brilliants lösning för medarbetarundersökningar bygger på en välbeprövad metodik och säkrar att hela organisationen agerar på rätt saker, samtidig som verktyget är enkelt att använda.

Ställ rätt frågor vid rätt tillfälle och skapa effekt genom att fokusera på rätt saker.

Lättanvänd lösning som ger insikter och stöd i vad man ska agera på

Brilliant Employee är en webbaserad lösning som är enkel att använda. Genom att låta era medarbetare och chefer ge feedback på vad de tycker fungerar bra, och inom vilka områden man ser förbättringspotential, får chefer och HR ett databaserat beslutsunderlag att agera utifrån.

Steg 1.

Undersök

 • Lättanvänd och intuitiv webbaserad lösning
 • Obegränsat antal mätningar
 • Validerade frågor och index som utvärderar avgörande områden

Steg 2.

Få insikt

 • Metod- och datadrivna insikter
 • Smarta rekommendationer
 • Intern jämförelse
 • Jämför med andra organisationer

Steg 3.

Agera

 • Stöd i VAD man ska agera på
 • Stöd i HUR man ska agera för att driva förändring
 • Övergripande översikt över pågående initiativ

Vill du veta mer om Brilliant Employee och hur vi kan hjälpa er att komma igång? Boka en demo med en av våra experter.

FAQ

Vanliga frågor och svar

Hur säkerställer vi att undersökningarna verkligen ger effekt?

Vi på Brilliant har över 20 års erfarenhet av att mäta medarbetarupplevelser. Vi utgår från en välbeprövad modell som bygger på Service Profit Chain – en modell som lanserats av Harvard Business School. Modellen sätter medarbetarna i fokus för att optimera att de har de rätta förutsättningarna att leverera en stark kundupplevelse som i sin tur leder till ett ökat affärsvärde. Detta kombineras med vår behovstrappa – Brilliant Pyramid. För att åstadkomma en organisation med högt engagerade medarbetare krävs fungerade team, en tydlig och förtroendeingivande ledning, ett starkt ledarskap samt en kultur och värderingar som medarbetarna står bakom. Det mest grundläggande för att lyckas med detta är den psykosociala tryggheten. När ni väl har den på plats kan man arbeta med förutsättningarna för effektivitet och ett ökat engagemang, vilket i slutändan skapar ett starkt internt ambassadörskap. Frågorna som ställs i våra mätningar tar utgångspunkt i denna trappa för att på ett strukturerat och pedagogiskt sätt säkerställa att ni utvärderar rätt områden.

Vi utgår sedan från arbetsmetoden – mäta, analysera, agera där vi hjälper er att samla in rätt typ av data som vi sedan omsätter till enkla och agerbara insikter i vårt verktyg.

Vi vill ha realtidsdata att rapportera direkt ut till våra chefer

För att säkerställa att medarbetarundersökningen ger en så sann bild som möjligt av medarbetarnas upplevelse av sin arbetssituation är det helt avgörande att vinna deras förtroende. Ett förtroende som bygger på att de ska kunna uttrycka sina åsikter utan att åsikten kan kopplas till dem som individ. Vi på Brilliant har därför hårda anonymitetskrav som säkerställer att ett svar aldrig går att koppla till en individ. Realtidsrapportering riskerar att röja respondenternas anonymitet, och därför rapporterar Brilliant data först när hela undersökningen är stängd.

"Det är så krångligt att hantera och agera på resultaten”

Vi har en validerat metod för att få till förändring. Vi vet att det inte räcker att bara mäta, man behöver även analysera och agera på resultatet. Med vår metod har vi säkerställt att ni får ett verktyg som ger varje arbetsgrupp med minst tre svaranden smarta rekommendationer över vilka områden just den arbetsgruppen man bör arbeta med. I verktyget erbjuds tydliga handlingsplaner som är anpassade för respektive arbetsgrupps förutsättningar vilket vi med fördel ser att man som chef använder som arbetsredskap i sitt vardagliga arbete.

Cheferna varken prioriterar eller ser värdet i att göra medarbetarundersökningar

För att få till en förändring krävs det att man agerar. Vårt verktyg är därför byggt för att göra det enkelt för era chefer att agera på resultatet från medarbetarundersökningen. I Brilliants verktyg ser varje chef resultatet för sin arbetsgrupp och smarta rekommendationer på vilka områden arbetsgruppen bör fokusera på. Det är även enkelt för chefen att utifrån de rekommenderade områdena skapa konkreta handlingsplaner som tas fram tillsammans med arbetsgruppen för att skapa delaktighet och engagemang.

På Brilliant jobbar allt ifrån beteendevetare, humanister och DISA-utbildade medarbetare som finns här för att stötta er om ytterligare support krävs för att komma igång med arbetet att skapa faktiska förändringar.

Benchmarken är sällan anpassad efter vår verksamhet

Vi mäter medarbetares upplevelse av sin arbetssituation i över 75 länder och vi kan bryta ner data på en internationell-, nationell- eller branschnivå för att ni ska kunna jämföra er på just det sätt ni behöver. Ni har även möjlighet att jämföra ert resultat internt.

Det är svårt att få medarbetarna att svara på undersökningen

För att era medarbetare ska svara på medarbetarundersökningen, och dela med sig av sina åsikter, är det avgörande hur ni som organisation sedan jobbar med resultatet. Om medarbetarna inte upplever att deras åsikter blir hörda kommer de också sluta att vilja dela med sig. Det är därför viktigt att sätta upp en tydlig kommunikationsplan – före, under och efter. Kommunikationsplanen, som vi hjälper er att ta fram, säkerställer att medarbetarna blir delaktiga i processen och att de får ett förtroende för att deras åsikter blir hörda.

Vi erbjuder er även att följa svarsfrekvensen live vilket gör att ni enkelt kan gå in och påminna de delar av organisationen som inte svarat. Snittet på våra kunders svarsfrekvens ligger på 82%.

Vi behöver en leverantör med internationell närvaro

Vi är vana att jobba med stora organisationer – både nationella och internationella – och vi mäter medarbetarupplevelser i över 75 länder. Våra undersökningar erbjuds på 24 språk och verktyget finns i dagsläget på 11 språk. Vi är flexibla i vårt arbetssätt och kan både resa och erbjuda digitala utbildningar – allt för att tillgodose de behov ni som organisation har. Vi samarbetar också med en rad olika underleverantörer runt om i världen.

Hur hanterar Brilliant data?

 • INTERNT – Vi använder oss av något som heter, Privacy by design. Det går ut på att endast dem som måste ha en viss typ av information för att utföra sitt jobb, har tillgång till den. Dessutom säkerhetsklassas dokument så att en andel av dokument och mejl inte går att kopiera eller skickas vidare till tredje part, om någon sätter den säkerhetsgraden på dem.
 • KUNDS DATA – Vi hanterar endast nödvändig information enligt avtal så vi blir ett biträde under avtalsperioden. När ett avtal går ut, raderas all data om er som kund från våra servrar.
 • GDPR – Vi jobbar i enlighet med GDPR och står alltid på en laglig grund för dessa EU-regler med en kontinuitetsplan för att alltid hålla våra system och säkerhet uppdaterade. Vi har ett arbetssätt av incidenthantering och skyldighet att koppla in Datainspektionen beroende på intrångets grad. Om detta skulle ske så har ni som kund alltid tillgång till utredningen och material.
 • SYSTEM – Brilliant arbetar med kontinuerliga säkerhetstester där det verifieras mot både OWASP Top 10 och andra kända som okända kritiska brister. Brilliant arbetar bara med erkänt säkra krypteringsmetoder för att ge kunderna säkrast möjliga system. Utöver detta genomförs riskanalyser för att säkra systemet baserat på kunskap från omvärlden och potentiella attacker.
 • BRANSCHER – Vi jobbar mot alla typer av branscher. Där säkerhet är som störst är inom bank- och finansbranschen. Vi har många storbanker och försäkringsbolag som kunder, där vi uppfyller alla säkerhetskrav och jobbar kontinuerligt med att stärka våra system.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev