GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR gäller för alla medborgare inom EU. Förenklat innebär det ett regelverk för hur vi hanterar personuppgifter som exempelvis e-postadress och telefonnummer.

Nedan hittar du vår integritetspolicy där vi  på ett tydligt sätt förklarar vilka uppgifter som finns sparade hos oss och vad de faktiskt används till.

Har du ytterligare frågor kring hur vi hanterar arbetet kring GDPR? Kontakta oss gärna på dpo@brilliantfuture.se.

 

Brilliant Futures Personuppgiftspolicy (GDPR)

Introduktion

Inom ramen för vår verksamhet behandlar Brilliant Future AB en rad personuppgifter som du lämnat till dem själv eller som de inhämtat från någon annan (s.k. tredje part). Dina personuppgifter behandlas t.ex. i samband med tillhandahållande av digitala tjänster, våra events och webinarier samt rekryteringsprocesser. Eftersom vi värnar om din personliga integritet och tar frågor om dataskydd på största allvar vill vi genom denna integritetspolicy beskriva hur Brilliant Future AB behandlar dina personuppgifter.

 

I Policyn kommer vi därför att redogöra för vilka kategorier av personuppgifter  Brilliant Future AB behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem och vilken laglig grund behandlingen stödjer sig på. Vi redogör också för vilka som kan ha åtkomst till och behandla uppgifterna, principerna för gallring, vilka tredje parter Brilliant Future AB kan komma att dela personuppgifterna med, var personuppgifterna behandlas samt dina rättigheter som registrerad i form av rätt till information, rättelse och radering m.m. Vi ber dig noggrant ta del av Policyn och bekanta dig med innehållet eftersom den tillämpas vid all behandling av personuppgifter inom Brilliant Future AB.

Brilliant Future AB behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig och har därför en skyldighet att se till att behandlingen sker i enlighet med denna Policy och vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. Du som registrerad har alltid rätt att kontakta Brilliant Future AB för att göra dina rättigheter gällande.

Det kan hända att vi emellanåt behöver uppdatera eller ändra Policyn. Om så sker kommer vi att informera dig på ett lämpligt sätt och be dig att ta del av de ändringar som gjorts. Den senaste versionen av Policyn hittar du alltid på vår hemsida.

Vi hoppas att denna Policy besvarar dina frågor kring vår insamling, användning och utlämning samt skyddet för dina personuppgifter.

Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss genom att skicka brev till

Brilliant Future AB, Linnégatan 87A, 104 22 Stockholm eller via e-post till dpo@brilliantfuture.se

 

Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan därmed röra sig om uppgifter såsom namn, e-postadresser eller telefonnummer men även uppgifter såsom foton eller IP-adresser kan omfattas om informationen kan kopplas till en fysisk person. Med ”personuppgiftsbehandling” avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, oavsett om åtgärden är automatiserad eller inte. Exempel på vanligt förekommande behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, utlämning genom överföring och radering.

Intresseanmälningar via hemsidan

Att upprätta och bibehålla affärsrelationer med kunder och andra intressenter för att kunna utveckla Brilliant Future ABs tjänster, produkter och system utgör en viktig del av Brilliant Future ABs kärnverksamhet. I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av intressent gällande Brilliant Future ABs tjänster och produkter samt marknadsaktiviteter samlar bolaget in dina personuppgifter. Dessa personuppgifter samlas in från dig i samband med att du gör en intresseanmälan via Brilliant Future ABs hemsida. Uppgifterna kommer att lagras i Brilliant Future ABs marknadsverktyg med målet att bolaget ska kunna upprätta en affärsrelation med dig.

Dina personuppgifter sparas även på Brilliant Future ABs plattformar för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. Brilliant Future AB kommer endast att göra sådana utskick som Brilliant Future AB bedömer är relevanta för din yrkesroll. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out.

GALLRING

Brilliant Future AB kommer att behandla dina personuppgifter till dess att det inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål eller till dess du begär att inte längre finnas registrerad hos Brilliant Future AB. Personuppgifterna kommer i sådant fall att raderas utan onödigt dröjsmål. Om en affärsrelation inte har utvecklats inom tre år från det att Brilliant Future AB tog emot din intresseanmälan kommer dina personuppgifter att raderas. Brilliant Future AB har vidare inrättat gallringsrutiner för att regelbundet kunna radera sådana kontaktuppgifter som inte längre uppfyller sitt syfte.

DE PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN OCH BEHANDLAS FÖR OVAN NÄMNDA ÄNDAMÅL ÄR:

 • För- och Efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer
 • Korrespondens mellan dig och Brilliant Future AB
 • Teknisk information om hur du har interagerat med Brilliant Future ABs IP-adress och webbläsarinställningar

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på det samtycke du lämnar i samband med att du skickar in din intresseanmälan.

Seminarier och utbildningar

För att kunna tillhandahålla seminarier och utbildningar, registrera antalet deltagare, trycka upp nödvändig dokumentation och för att kunna göra marknadsföringsutskick, har Brilliant Future AB ett behov av att behandla deltagarnas personuppgifter.

Behandlingen av dina personuppgifter stödjer sig på Brilliant Future AB berättigade intresse av att kunna upprätta deltagarlistor m.m. och i övrigt administrera de seminarier och utbildningar som du anmält dig till. Det ligger även i din arbetsgivares intresse att du deltar i de utbildningar du visat intresse för. Dina personuppgifter som upptagits på en deltagarlista kan komma överföras till externa föreläsare som håller i utbildningen samt till anlitade tryckerier. Detta sker i förberedande syften, såsom tryck av undervisningsmaterial, intyg och diplom.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Brilliant Future AB under den aktuella utbildningen och därefter i ett år för marknadsföringsändamål. Brilliant Future ABs behandling av personuppgifterna kommer dock att upphöra tidigare om du uttryckligen begär det.

DE PERSONUPPGIFTER BRILLIANT FUTURE ABS BEHANDLAR FÖR OVAN NÄMNDA ÄNDAMÅL ÄR:

 • För- och Efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, arbetsplatsadress och yrkestitel
 • Faktureringsuppgifter
 • Anteckningar inför utbildnings- tillfällen
 • Uppgifter om kostpreferens

Dessa uppgifter inhämtas antingen från dig som deltagare eller från kontaktperson hos kund som sköter anmälningar och samordning med Brilliant Future AB inför varje utbildningstillfälle.

För kund eller användare av Brilliants digitala tjänster

I de fall då Brilliant och tillhandahåller digitala tjänster, såsom kund- och medarbetarundersökningar intar bolaget en ställning som personuppgiftsbiträde. Detta beror på att kund, vid utnyttjande av dessa tjänster, tillhandahåller bolagen med personuppgifter och bestämmer för vilka ändamål de får behandlas. Brilliant Future ABs ställning som personuppgiftsbiträde medför i dessa fall att det är kunden som ansvarar för behandlingen av användares personuppgifter och att det är kundens integritetspolicy eller motsvarande informationsdokument som tillämpas gentemot användarna. Om du har använt dig av en digital tjänst i ditt arbete eller deltagit i en kund- eller medarbetarundersökning och vill få reda på vilka personuppgifter som Brilliant behandlar om just dig, ber vi dig kontakta den kund eller din arbetsgivare som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det är först efter instruktion från den ansvarige kunden eller arbetsgivaren som Brilliant kan komma att lämna ut personuppgifterna till dig.

Behandling av personnummer

I den mån Brilliant Future AB behandlar personnummer utan ditt samtycke kommer detta endast att göras när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, vilket är säker identifiering, bakgrundskontroll eller något annat beaktansvärt skäl. Detta innebär att personnummer som utgångspunkt endast kommer att behandlas vid bakgrundskontroll eller i de fall en kunds verksamhet bedrivs i formen av en enskild firma. Du som kandidat i våra rekryteringsprocesser bör med anledning av detta inte uppge ditt personnummer i ditt CV eller din ansökan.

Direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder, t.ex. via post, e-post och sms. Du har rätt att kostnadsfritt motsätta dig att dina uppgifter används för sådana syften och varje utskick från Brilliant Future AB i marknadsföringssyfte innehåller en möjlighet till avregistrering, s.k. opt-out. Om du väljer att avregistrera dig från fortsatta utskick kommer Brilliant Future AB att göra en notering i sitt affärssystem om att upphöra med att rikta direktmarknadsföring till dig.

Kontaktperson hos potentiell kund

Att upprätta affärsrelationer med kunder för att kunna utveckla Brilliant Future ABs tjänster, produkter och system utgör en viktig del av Brilliant Future ABs kärnverksamhet. I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av potentiell kundkontakt gällande Brilliant Future ABs tjänster och produkter samt marknadsaktiviteter samlar Brilliant Future ABs in dina personuppgifter. Dessa samlas antingen in via interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier, och lagras i Brilliant Future ABs system med målet att kunna upprätta en affärsrelation med dig samt kunna bjuda in dig till marknadsaktiviteter.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på Brilliant Future ABs berättigade intresse av att kunna upprätta och bibehålla affärsrelationer samt att kunna utveckla sina tjänster, produkter och system. Brilliant Future AB har som rutin att varje medarbetare, som via telefon eller digital kanal inlett kontakt med dig och där du under samtalet visat intresse för att skapa eller utforska en vidare relation med Brilliant Future AB, följer upp med ett e-postmeddelande innehållande en länk till denna Policy. I de fall Brilliant Future AB initierat den första kontakten genom ett e-postmeddelande eller tryckt material inkluderas alltid en hänvisning till Policyn för att du som registrerad ska få nödvändig information om behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter sparas på Brilliant Future ABs plattformar för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. Brilliant Future AB kommer endast att göra sådana utskick som bedöms vara relevanta för din yrkesroll. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out.

I de fall då Brilliant Future AB fått kontakt med dig och du avböjer att skapa eller utforska en vidare relation kommer personuppgifterna i Brilliant Future ABs del av affärssystemet att markeras med en notering om att inte återuppta kontakten. Vi kommer även att upphöra med att delge dig marknadsutskick.

GALLRING

Brilliant Future AB kommer att behandla dina personuppgifter till dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål eller till dess du begär att inte längre finnas registrerad hos Brilliant Future AB. Personuppgifterna kommer i sådant fall att raderas utan onödigt dröjsmål. Om en affärsrelation inte har utvecklats inom ett år från det att Brilliant Future AB tog den första kontakten kommer dina personuppgifter att raderas. Brilliant Future AB har vidare inrättat gallringsrutiner för att regelbundet kunna radera sådana kontaktuppgifter som inte längre uppfyller sitt syfte.

DE PERSONUPPGIFTER SOM BRILLIANT FUTURE ABS KAN SAMLA IN OCH BEHANDLA FÖR OVAN NÄMNDA ÄNDAMÅL ÄR:

 • För- och Efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel
 • Korrespondens mellan dig och Brilliant Future AB
 • Teknisk information om hur du har interagerat med Brilliant Future AB
 • IP-adress och webbläsarinställningar
 • Uppgifter om kostpreferens (i samband med föreläsningar, events etc.)

Kontaktperson hos befintlig kund

Att upprätthålla affärsrelationer med kunder för att kunna utveckla Brilliant Future ABs tjänster, produkter och system utgör en viktig del av Brilliant Future ABs kärnverksamhet. I syfte att kunna bibehålla kontakt med dig som kund gällande Brilliant Future ABs tjänster och produkter samt marknadsaktiviteter behandlar Brilliant Future AB dina personuppgifter. Dessa samlas antingen in via interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier, och lagras i Brilliant Future ABs system med målet att kunna upprätthålla en affärsrelation med dig samt kunna bjuda in dig till marknadsaktiviteter.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på Brilliant Future ABs berättigade intresse av att affärsrelationen till dig utvecklas och att Brilliant Future AB ska kunna kommunicera med dig som kontaktperson. Dina personuppgifter sparas på Brilliant Future ABs plattformar för marknadsutskick i kommunikations- och informations- syfte. Brilliant Future AB kommer endast att göra sådana utskick som bedöms vara relevanta för din yrkesroll. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out.

GALLRING

Brilliant Future AB kommer inte att behandla dina kontaktuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ovan nämnda ändamål. Personuppgifter som blivit inaktuella, t.ex. på grund av pensionsavgång eller avslutad affärsrelation, raderas utan onödigt dröjsmål så snart Brilliant Future AB mottagit information om detta. Uppgifterna kommer även att raderas utan onödigt dröjsmål på din uttryckliga begäran. Brilliant Future AB har vidare inrättat gallringsrutiner för att regelbundet kunna radera sådana kontaktuppgifter som inte längre fyller sitt syfte.

DE PERSONUPPGIFTER SOM BRILLIANT FUTURE ABS KAN SAMLA IN OCH BEHANDLA FÖR OVAN NÄMNDA ÄNDAMÅL ÄR:

 • För- och Efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel
 • Korrespondens mellan dig och Brilliant Future AB
 • Teknisk information om hur du har interagerat med Brilliant Future AB
 • IP-adress och webbläsarinställningar
 • Uppgifter om kostpreferens (i samband med föreläsningar, events etc.)

Potentiella kandidater

I syfte att kunna kontakta dig som potentiell kandidat gällande relevanta karriärmöjligheter och yrkesrelaterad kommunikation samlar Brilliant Future AB både genom interna nätverk och externa sökningar hos tredje part in personuppgifter och behandlar dem i Brilliant Future ABs kandidatsystem.

GALLRING

Personuppgifterna lagras i Brilliant Future ABs kandidatsystem i syfte att kunna skapa en relation mellan dig och Brilliant Future AB med målet att kontakten ska övergå till en rekryteringsprocess.

Om du vid kontakt med en medarbetare hos oss uppger att du inte är intresserad av en vidare dialog med Brilliant Future AB, kommer Brilliant Future AB inte längre att behandla dina personuppgifter i sitt kandidatsystem.

DE PERSONUPPGIFTER SOM BRILLIANT FUTURE AB SAMLAR IN OCH BEHANDLAR FÖR OVAN NÄMNDA ÄNDAMÅL ÄR:

 • För- och Efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och hemadress
 • URL:er till kandidatprofil hos tredje part
 • Kompetensbaserad lämplighet för tjänst
 • Uppgifter som lagts upp i sociala media, t.ex. LinkedIn, och som bedöms vara relevanta och av väsentlig betydelse för att bedöma dina yrkeskvalifikationer
 • Fotografi

Kandidater som samtyckt till att finnas med i våra nätverk

I syfte att kunna kontakta eller förmedla karriärerbjudanden till kandidater som samtyckt till att lagras i Brilliant Future ABs kandidatdatabas samt för att kunna upprätthålla en relation med dessa kandidater behandlar Brilliant Future AB kandidaternas personuppgifter. Personuppgifterna har Brilliant Future AB samlat in från dig som kandidat, genom Brilliant Future ABs interna nätverk och/eller genom sökningar hos tredje part.

Utöver kostpreferens (i samband med föreläsningar, events etc.) kommer Brilliant Future AB inte aktivt att samla in eller behandla känsliga personuppgifter

(såsom uppgifter om medlemskap i fackförening, politiska åsikter, sexuell läggning eller religiös uppfattning) eller uppgifter som saknar relevans för rekrytering. Det är därför viktigt att du som kandidat inte lämnar uppgifter sådana känsliga personuppgifter eller uppgifter som saknar relevans för de tjänster du söker. Det är även viktigt att du informerar eventuella referenser om att deras personuppgifter har lämnats till Brilliant Future AB. Den behandling som sker i Brilliant Future ABs databas för att kunna genomföra rekryteringsprocesser sker med stöd av ditt samtycke.

GALLRING

Brilliant Future ABs kommer att spara dina personuppgifter för framtida karriärmöjligheter. Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till dpo@brilliantfuture.se för att återkalla ditt samtycke.

Uppgifter som är relevanta för en enskild rekryteringsprocess så som intervjuanteckningar och uppgifter från referenser sparas dock enbart så länge de är nödvändiga för processen i fråga och därefter i upp till två år efter avslutad rekryteringsprocess. Detta sker för att Brilliant Future AB ska kunna tillvarata sin rätt vid en eventuell diskrimineringstvist. Brilliant Future AB gallrar vidare regelbundet sitt kandidatsystem för att det ska uppfylla sitt syfte och hållas uppdaterat.

DE PERSONUPPGIFTER BRILLIANT FUTURE AB KAN KOMMA ATT BEHANDLA FÖR OVAN NÄMNDA ÄNDAMÅL I BRILLIANT FUTURE ABS DATABAS ÄR:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och hemadress
 • Uppgifter som lagts upp i sociala media, t.ex. LinkedIn, och som bedöms vara relevanta och av väsentlig betydelse för att bedöma dina yrkeskvalifikationer.
 • IP-adress och webbläsarinställningar
 • URL:er
 • Kön
 • Födelseår
 • Kompetensbaserad lämplighet för tjänst
 • Intervjuanteckningar
 • Testresultat från testverktyg som används i urval- och utvecklingsarbete
 • Lämnade referenser
 • Korrespondens mellan dig och oss
 • Information om hur du har interagerat med oss
 • Uppgifter om kostpreferens (i samband med föreläsningar, events etc.)

Referenspersoner

I syfte att kunna genomföra väl underbyggda rekryteringsprocesser kommer Brilliant Future AB att behandla personuppgifter till dig som referens som lämnats av kandidat.

Behandlingen av referensers personuppgifter stödjer sig på Brilliant Future ABs berättigade intresse av att kunna kontakta lämnade referenser för att genomföra så grundliga och väl underbyggda rekryteringar som möjligt.

Brilliant Future AB har som rutin att vid den första kontakten med dig som referens skicka ut denna Policy så att du får ta del av hur dina personuppgifter behandlas.

Skyddet för dina personuppgifter

Brilliant Future AB har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder för att tillse att Brilliant Future ABs behandling av personuppgifter sker på ett säkert sätt och för att skydda de personuppgifter som behandlas mot olovlig tillgång, obehörig behandling och missbruk. T.ex. är tillgången till de system i vilka personuppgifterna lagras begränsad till Brilliant Future ABs anställda och tjänsteleverantörer som behöver nå uppgifterna inom ramen för sina arbetsuppgifter. Dessa är även informerade om vikten av att säkerheten för personuppgifterna upprätthålls och det har upprättats interna rutiner som bl.a. reglerar användningen av lösenord och arbete som sker utanför kontoret och utomlands. Brilliant Future AB övervakar även kontinuerligt sina system för att upptäcka sårbarheter och för att skydda dina personuppgifter.

Användning av personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att Brilliant Future AB ska kunna erbjuda sina tjänster kommer det att överföra dina personuppgifter till företag som i förhållande till Brilliant Future AB är så kallade personuppgiftsbiträden. Dessa får bara behandla de överförda uppgifterna för Brilliant Future ABs räkning och i enlighet med Brilliant Future ABs uttryckliga instruktioner. Brilliant Future AB överför bara dina personuppgifter till sådana personuppgiftsbiträden för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Brilliant Future AB har samlat in uppgifterna. Brilliant Future AB har ingått skriftliga avtal med samtliga personuppgiftsbiträden för att säkerställa att dessa följer Brilliant Future ABs säkerhetskrav, begränsningar samt krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Platsen för behandling av personuppgifter

Brilliant Future AB har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/ EES där alla Brilliant Future ABs egna IT-system finns. Det kan dock förekomma att dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden som antingen själva eller genom underleverantörer är etablerade eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. I sådant fall kommer Brilliant Future AB att vidta alla rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Detta kommer att ske antingen genom ett beslut av EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder såsom standardavtalsklausuler eller godkända uppförandekoder i Brilliant Future ABs avtal med sådana personuppgiftsbiträden.

Dina rättigheter som registrerad

Du som registrerad har alltid rätt att göra dina rättigheter gällande mot Brilliant Future AB genom att kontakta oss via dpo@brilliantfuture.se.

Rätten till tillgång

Om du vill få ökad förståelse för vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen kommer att lämnas i formen av ett registerutdrag som anger vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem, var uppgifterna har inhämtats ifrån, vilka tredje parter som uppgifterna har överförts till samt hur länge uppgifterna kommer att lagras. Om din begäran görs i elektronisk form kommer informationen att tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat.

Rätten till rättelse

Du har rätt att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter, t.ex. genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Rätten till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar om dig ifall:

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlas.
 • Du återkallar ditt samtycke för en behandling som stödjer sig på samtycke och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas till följd av en rättslig förpliktelse som vi har att uppfylla.

För det fall det finns legala skyldigheter som hindrar att vi omedelbart raderar vissa personuppgifter kan vi neka din begäran om radering. Dessa skyldigheter finns t.ex. i bokföringslagstiftningen. Det är också möjligt att fortsatt behandling är nödvändig för att vi ska kunna göra gällande, försvara eller fastställa rättsliga anspråk. Skulle det vara så att våra legala skyldigheter hindrar oss från att radera dina uppgifter kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system.

Utöver ovanstående rättigheter har du även rätt till att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att invända mot all behandling av personuppgifter som stödjer sig på en intresseavvägning. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen. I de fall vår behandling av personuppgifter stödjer sig på ditt samtycke har du även rätt att begära att få de uppgifter som berör dig och som du lämnat, överförs till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är dock att överföringen är tekniskt möjlig och att den kan ske automatiserat.

Rätten till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 1. Du bestrider personuppgifternas korrekthet under en tid som ger Brilliant Future ABs möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta;
 2. Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;
 3. Brilliant Future AB inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
 4. Du har invänt mot en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning och Brilliant Future AB kontrollerar om bolagets berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med denna punkt får sådana personuppgifter som begränsning av behandling ska ske för, med undantag för lagring, endast behandlas för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda tredje parts rättigheter eller skäl som rör ett viktigt allmänintresse för EU eller för en EU-medlemsstat.

Rätten till dataportabilitet

I de fall Brilliant Future ABs behandling av personuppgifter stödjer sig på ditt samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt att begära att de uppgifter som berör dig och som du lämnat till Brilliant Future AB överförs till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är dock att överföringen är tekniskt möjlig och att den kan ske automatiserat Sådana personuppgifter som begränsning av behandling ska ske för, med undantag för lagring, endast behandlas för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda tredje parts rättigheter eller skäl som rör ett viktigt allmänintresse för EU eller för en EU-medlemsstat.

Återkallelse av samtycke

I de fall då Brilliant Future ABs behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett tillbakadragande påverkar inte lagligheten av behandlingen som skett utifrån ditt samtycke, innan detta drogs tillbaka. Om du återkallar ditt samtycke kommer Brilliant Future AB inte längre att behandla de personuppgifter som grundas på ditt samtycke, såvida Brilliant Future AB inte av legala skäl är förpliktade att fortsatt behandla dem. Skulle det vara så att Brilliant Future ABs legala skyldigheter hindrar Brilliant Future AB från att radera dina uppgifter kommer Brilliant Future AB i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i Brilliant Future ABs system.

Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till dpo@brilliantfuture.se för att återkalla ditt samtycke. Brilliant Future AB kommer att bemöta din förfrågan skyndsamt.

Inlämning av klagomål

Integritetsmyndigheten är den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen bland företag som behandlar personuppgifter. Om du anser att vi eller Brilliant Future AB behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du, utöver att kontakta oss via dpo@brilliantfuture.se, lämna in ett klagomål hos Integritetsmyndigheten.

Användningen av cookies, tags och pixlar

På Brilliant Future ABs hemsida används cookies, tags och pixlar för att förbättra ditt webbplatssök, samt Brilliant Future ABs hemsida. En cookie är en textfil som skickas från Brilliant Future ABs webbserver och som sparas på din webbläsare eller enhet. Brilliant Future AB använder sig även av cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av Brilliant Future ABs tjänster, för att spara funktionella inställningar och för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du har själv möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Exempel på sådan justering är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Du kan läsa mer i vår Digitala kommunikationspolicy

Hoppas vi besvarat dina frågor.

Har du fler frågor om hur Brilliant förhåller sig till GDPR, välkommen att kontakta oss på dpo@brilliantfuture.se

 

Hämta våra senaste whitepapers

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev