Blogg

Medarbetarundersökningar i samband med Covid-19 – möjlig påverkan på resultatet

Av

Bra kundupplevelse

I samband med att hela världen befinner sig i olika stadier av en pandemi kommer upplevelsen av den egna arbetssituationen och arbetsklimatet att påverkas. Vilka delar och på vilket sätt, skiljer sig dock från individ till individ och från organisation till organisation. Här har vi samlat våra spaningar inför framtiden gällande påverkan på resultatet av medarbetarundersökningen.

Nästan alla individer har på ett eller annat sätt varit tvungna att anpassa sig till någon typ av förändring i samband med Covid-19. Detta kommer att påverka vår uppfattning av arbetsklimatet, och därmed kan vi förvänta vi oss att flera organisationer kommer att se förändringar i sina medarbetarundersökningar framöver. Exempel på förändringar som kan påverka är:

  • Stora förändring i organisationens ekonomi (uppåt, eller nedåt)
  • Permitteringar
  • Varsel/uppsägningar
  • Flera organisationer har varit tvungna att nyanställa snabbare än vanligt
  • Organisationer har inte haft tillräckligt med resurser för att möta samhällets/marknadens behov
  • Ändrade arbetssätt, exempelvis distansarbete
  • Många människor har drabbats av personliga tragedier

Nedan har vi sammanfattat några av våra spaningar:

Förtroendet för ledningen
Hur man som ledningsgrupp lyckats hantera de förändringar som uppstått i samband med pandemin, kommer troligtvis vara avgörande för det fortsatta förtroendet för organisationens ledningsgrupp. Det finns redan exempel på organisationer som behövt säga upp väldigt många medarbetare, men som genom tydlig och ärlig kommunikation lyckats behålla ett stort förtroende för ledningen. Brilliants studier visar kontinuerligt att tydlighet, ärlighet och kommunikation är framgångsrecept för ett högt förtroende och det kommer att visa sig framåt hur väl man lyckats med detta i sin organisation. För ledningen är det i den rådande situationen med ökad osäkerhet ännu viktigare att kommunicera tydligt kring hur organisationerna påverkas av covid-19, och vilka åtgärdar tas för att bemöta utmaningarna.

Ledarskapet
Många chefer har varit tvungna att snabbt ställa om både sitt eget beteende och sitt ledarskap. Hur man hanterar detta är individuellt, men vi kan vänta oss att denna typ av större förändringar påverkar, både positivt och negativt, hur man bedömer ledarskapet i en organisation. Många organisationer har infört regelbundna avstämningar i större utsträckningar än tidigare, både på grupp- och individnivå, vilket vi inom vissa organisationer ser påverkar ledarskapet positivt. Brilliant ser i sina studier att ett starkt ledarskap är en förutsättning för att kunna känna engagemang. Därför är det väldigt viktigt att kontinuerligt följa upp och stärka ledarskapet.

Stress och balans mellan arbete och fritid
Vad gäller upplevd stress och balans mellan arbete och fritid finns det en chans/risk att olika individer berörs väldigt olika utifrån de förändringar vi nu sett – både positivt och negativt. Många organisationer står inför eller har genomgått, varsel och neddragningar och andra organisation upplever högre arbetsbelastning än vanligt. Båda scenarios kan påverka upplevelse av stress och balans. Bara det faktum att framtiden för många upplevs oklar kan bidra till en ökad känsla av stress.

Samtidigt finns det en stor andel medarbetare som troligtvis kommer uppleva att förändringarna bidrar till mindre stress. Arbetar man i större utsträckning hemifrån slipper man kanske pendla och sparar mycket tid varje dag. Om man har familj och små barn kanske man upplever vardagslogistiken som lättare att få ihop. Men distansarbetet skulle även kunna skapa digital stress. I organisationer där man brottas med väldigt många digitala möten som avlöser varandra, kan ”rasterna/pauserna” blir färre eller utebli helt. Detta kan påverka arbetsklimatet negativt.

Sammanfattningsvis ser vi att det kan ske både positiva och negativa förändringar inom området ”stress och balans”, dock upplevelsen skiljer mycket mellan individer och mellan organisationer.

Engagemanget
Brilliant utvärderar engagemang genom de två dimensionerna energi och tydlighet. Att lyckas upprätthålla ett högt engagemang under stor förändring är viktigt, men kan också vara utmanande. Liksom inom andra områden ser vi här att engagemanget kan komma att påverkas väldigt olika för olika individer, då det är olika saker som ger energi till olika människor. Individer som gärna vill, men inte kan arbeta tillsammans fysiskt, kan komma att påverkas negativt energimässigt, medan andra får energi genom andra parametrar som antingen inte påverkas av förändringarna, eller kanske till och med bidrar till ökad energi.

Brilliants analyser visar tydligt att en viktig parameter för att bibehålla engagemanget är att kunna känna att man bidrar till organisationens verksamhet. Därför är just tydligheten viktig, att man vet vad man ska göra och att man förstår hur det egna arbetet bidrar till organisationens verksamhet.

Att notera
Ovan definierade områden är delar av medarbetarundersökningen där vi ser att resultatet kan komma att påverkas i och med förändringarna i arbetsförhållanden som kan härröras till pandemin och organisationens förmåga att möta de nya utmaningarna. Även andra frågor samt enstaka frågor kan komma att påverkas.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev