Blogg Ledarskap

360° Feedback – Är era ledare ens medvetna om hur de upplevs av andra?

Av

360°-ledarskap

En viktig aspekt inom bra ledarskap är att ha en tydlig och trovärdig självbild och att vara medveten om hur man upplevs av andra. För att förbättra ledarskapet i en organisation är det framförallt viktigt att se till hur ledarens beteende upplevs av kollegorna på alla olika hierarkiska nivåer. Men hur arbetar man med detta och hur kan man se hur ledarskapet påverkar medarbetarengagemanget? För en tid sedan gjorde vi en ledarskapsanalys för ett antal chefer. Vi genomförde en mätning före ledarskapskursen och en till några månader senare. Här följer våra reflektioner om de största vs. minsta förändringarna som mätningen visade och dess olika perspektiv.

Ett sätt att analysera beteendet utifrån olika perspektiv är en så kallad 360°-kartläggning. I en 360°-kartläggning står en person, ledaren, i fokus och personens beteende värderas av sin chef, sina närmaste kollegor, de medarbetare som personen leder, och sig själv. Idén med den här analysen är att man får en helhetsbild av hur en ”fokusperson” själv tycker att hen fungerar i sin roll som ledare, samt alla som påverkar eller påverkas av ”fokuspersonen”.

För en tid sedan gjorde vi en 360°-analys för ett företag vars chefer deltog i en kurs inom ledarskap. Vi genomförde en första mätning före ledarskapskursen och en andra mätning tre månader efter kursens slut. I varje undersökning har enkäterna besvarats av chefen själv, chefens chef, flera kollegor på samma hierarkiska nivå, och flera medarbetare som leds av personen. Under nioårsperiod samlades data in från den första och andra mätningen, totalt besvarade cirka 14 000 personer enkäterna. Mellan mätning ett och två fanns det förbättringar på flera områden och inga försämringar. I resultatet kunde man se att de största förändringarna upplevs av chefen själv och chefens chef. Kollegorna upplever mindre förändringar och förändringarna är minst på medarbetarnivå.

Följande frågor ur enkäten visar de största förändringarna på medarbetarnivå:

  1. Formulerar du individuella mål för var och en?
  2. Stödjer din chef din professionella utveckling?
  3. Tycker du att dina medarbetarsamtal är givande?

Resultaten visar att cheferna har lyckats bra med att förbättra konkreta saker, såsom att formulera individuella mål för varje medarbetare. I och med ett ökat intresse för medarbetarnas professionella utveckling har medarbetarsamtalen blivit mer givande för medarbetarna. Vi vet från tidigare undersökningar (se referenser nedan) att bättre medarbetarsamtal påverkar engagemanget, och därmed lönsamheten.

De följande frågorna ur enkäten visar de minsta förändringarna på medarbetarnivå:

  1. Involverar din chef dig när beslut fattas som påverkar dig och dina kollegor?
  2. Är du motiverad i ditt arbete?
  3. Föregår din chef med gott exempel?

Resultatet visar att cheferna har svårare att påverka mer beteenderelaterade saker. Att involvera medarbetarna i beslutfattandet kräver ett visst förtroende som är svårt att förbättra under en kort tidsperiod. På samma sätt ökar man inte heller motivationen på ett lätt sätt, eller föregår med gott exempel i syfte att inspirera medarbetarna.
Hur arbetar er organisation med ledarskap utifrån flera perspektiv? Och hur säkerställer ni främjandet av medarbetarengagemanget?

Vill du läsa vidare om detta ämne kan du även läsa om forskning inom hur upplevelserna av hur medarbetarsamtalen påverkar engagemang i: ”Kvaliteten på medarbetarsamtalet påverkar medarbetarnas engagemang” – och om relationen mellan individuella mål och lönsamheten i: ”Sätt bra individuella mål och öka tillväxten och lönsamheten”.

Vill ni ha hjälp med ledarskapsutveckling där 360° Feedback används, kontakta oss så berättar vi mer om hur det går till.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev